The Future of Nature versus Nurture in Understanding Chronic Obstructive Pulmonary Disease

H. Marike Boezen*, David M. Mannino

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)891-892
Aantal pagina's3
TijdschriftAmerican Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
Volume188
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - 15-okt-2013

Citeer dit