The green yeast uses its plant-like clock to regulate its animal-like tail

Michael Brunner*, Martha Merrow

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
198 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)825-831
Aantal pagina's7
TijdschriftGenes & Development
Volume22
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusPublished - 1-apr-2008

Citeer dit