The impact of advertising in a duopoly game

L. Schoonbeek, P. Kooreman

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)565 - 581
Aantal pagina's17
TijdschriftInternational Game Theory Review
Volume9
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2007

Citeer dit