The impact of degree of bilingualism on L3 development: English language development in early and later bilinguals in the Frisian context

Vertaalde titel van de bijdrage: De impact van mate van tweetaligheid op T3 ontwikkeling: Engelse taalontwikkeling in vroege en latere tweetaligen in de Fries context

Mirjam Theodora Günther-van der Meij

  Onderzoeksoutput

  914 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Eerdere studies vonden dat tweetaligen een voordeel hebben bij het leren van Engels als een derde taal (T3) in vergelijking met eentaligen (Lasagabster, 1997; Cenoz, 1991) en dat typologie een rol speelt in succesvolle T3-ontwikkeling (Cenoz, 2003). De hoofdvraag van deze studie is of deze claims ook gelden voor tweetalige sprekers van drie nauwverwante West-Germaanse talen: Fries, Nederlands en Engels. Vroege Fries-Nederlandse (EB, N=34) en latere Nederlands-Friese (LB, N=43) tweetalige jongvolwassenen namen deel mee aan een reeks experimenten om de impact van mate van tweetaligheid op T3 Engelse taalontwikkeling te bestuderen. Dit gebeurde door drie focuspunten die een rol spelen in T3-ontwikkeling te bestuderen: socio-psychologische factoren, mondelinge taalvaardigheid en lexicale toegang. Deze focuspunten werden allemaal op drie momenten in één schooljaar gemeten. Achtergrondvragenlijsten werden gebruikt om te kijken of EB en LB verschilden in de hoeveelheid taalcontact en in attitudes en motivatie tegenover taalleren. Verteltaken werden gebruikt om mogelijke verschillen in mondelinge taalvaardigheid in de drie talen te beschrijven. Twee reactietijdexperimenten werden gebruikt om de lexicale toegang in woordherkenning van de proefpersonen te bestuderen. De resultaten werden geanalyseerd met behulp van multilevel regressie modellen. Anders dan in eerdere onderzoeken laten de resultaten uit dit onderzoek zien dat een hogere mate van tweetaligheid in Fries en Nederlands niet de beste voorspeller van succesvolle T3-verwerving is. Andere factoren zoals taalachtergrond, motivatie en taalblootstelling spelen een belangrijkere rol. LB blijken betere Engelse taalleerders te zijn terwijl EB snellere Engelse taalleerders blijken te zijn.
  Vertaalde titel van de bijdrageDe impact van mate van tweetaligheid op T3 ontwikkeling: Engelse taalontwikkeling in vroege en latere tweetaligen in de Fries context
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Lowie, Wander, Supervisor
  • de Bot, Cornelis, Supervisor
  • Klinkenberg, E.L., Co-supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning14-mei-2018
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0589-6
  Elektronische ISBN's978-94-034-0588-9
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit