The impact of low education and poor health on unemployment varies by work life stage

Sander K. R. van Zon*, Sijmen A. Reijneveld, Carlos F. Mendes de Leon, Ute Bultmann

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)
261 Downloads (Pure)

Zoekresultaten