The impact of microfinance: A critical survey

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

30 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)462 - 465
TijdschriftEconomic and Political Weekly
Volume62
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 2007

Citeer dit