The importance and perspectives of international studies in educational effectiveness.

B.P.M. Creemers

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)499 - 511
TijdschriftEducational Research and Evaluation
Volume12
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 2006

Citeer dit