Het belang van een dynamische weergave van acties voor personen met afasie

Lindy Geerink*, Anne Pross, Joyce Blankestijn-Wilmsen, Ilona Damen, Vicky Voorbraak-Timmerman, Joost Hurkmans, Janneke Brouwer de Koning, Roel Jonkers

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  104 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Binnen wetenschappelijk onderzoek en logopedische diagnostiek en therapie met be-trekking tot het begrijpen en oproepen van werkwoorden wordt er voornamelijk gebruikgemaakt van statisch weergegeven acties. Uit diverse studies blijkt echter dat bij perso-nen met afasie het begrip en de productie van acties significant beter is indien de ac-ties dynamisch weergegeven worden in de vorm van video’s in plaats van statisch in devorm van foto’s. Er zijn echter ook studies die dit tegenspreken. In de huidige studiewerden drie experimenten uitgevoerd waarin onderzocht werd wat de invloed is vaneen statische en dynamische weergave van acties op het begrijpen en benoemen van ac-ties. Daarnaast werd er onderscheid gemaakt in drie semantische categorieën, namelijkARM-gerelateerde, BEEN-gerelateerde en GEZICHT-gerelateerde acties. Ook werd on-derzocht in hoeverre het onderliggende afasietype van invloed is op het begrijpen vanacties op basis van de tweedeling tussen een vloeiend afasietype en een niet-vloeiendafasietype. Uit de resultaten blijkt dat personen met afasie significant beter presteren opzowel het benoemen als begrijpen van acties op woord- en zinsniveau wanneer deze ac-ties dynamisch worden weergegeven. Op taalbegripsniveau is het onderliggende afasie-type hierop niet van invloed. Daarnaast werd aangetoond dat een dynamische weergavevan ARM- en BEEN-gerelateerde acties het begrip van deze acties verbetert vergelekenmet een statische weergave. Voor de productie van acties geldt dit alleen voor ARM-gerelateerde acties. De gevonden resultaten sluiten gedeeltelijk aan bij recente theo-rieën op het gebied van de mentale opslag van werkwoorden. Gezien het voordeel vaneen dynamische weergave van acties voor het benoemen en begrijpen van acties voorpersonen met afasie verdient het aanbeveling om hier rekening mee te houden binnende logopedische diagnostiek en therapie
  Vertaalde titel van de bijdrageThe importance of a dynamic expression of actions for individuals with aphasia
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)41-69
  Aantal pagina's29
  TijdschriftStem-, spraak- en taalpathologie
  Volume24
  Nummer van het tijdschrift2019
  DOI's
  StatusPublished - 2019

  Citeer dit