The importance of the cerebroplacental ratio in the evaluation of fetal well-being in SGA and AGA fetuses

Birgit Arabin*, Janina Goerges, Caterina M. Bilardo

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)298-299
Aantal pagina's3
TijdschriftAmerican Journal of Obstetrics and Gynecology
Volume214
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - feb.-2016

Citeer dit