The influence of organizational design on knowledge transfer

Victor M Martin-Perez, Natalia Martin-Cruz, Isabel Estrada Vaquero

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)418-434
TijdschriftJournal of Knowledge Management
Volume16
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2012

Citeer dit