The influence of own cognitive and other's communicated gain or loss frame on negotiation behavior

C K W De Dreu, B J M Emans, Evert Van de Vliert

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)115-132
Aantal pagina's18
TijdschriftInternational Journal of Conflict Management
Volume3
StatusPublished - 1992

Citeer dit