The influence of unhealthy behaviours on early exit from paid employment among workers with a chronic disease: a prospective study using the Lifelines cohort

Patricia Ots*, Sander K R van Zon, Jolinda L D Schram, Alex Burdorf, Suzan J W Robroek, Karen M Oude Hengel, Sandra Brouwer

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
67 Downloads (Pure)

Zoekresultaten