The integration of water management and spatial planning

J. Woltjer, N. Al

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

64 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)211 - 222
Aantal pagina's12
TijdschriftJournal of the American Planning Association
Volume73
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2007

Citeer dit