The inverted U hypothesis for the effect of uncertainty on investment: Evidence from UK firms

B.W. Lensink, V. Murinde

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)95 - 105
TijdschriftEuropean Journal of Finance
Volume12
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2006

Citeer dit