The L450P mutation in KCND3 brings spinocerebellar ataxia and Brugada syndrome closer together

Anna Duarri, Esther Nibbeling, Michiel R. Fokkens, Michel Meijer, Erik Boddeke, Emmeline Lagrange, Giovanni Stevanin, Alexis Brice, Alexandra Durr, Dineke S. Verbeek*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)257-258
Aantal pagina's2
TijdschriftNeurogenetics
Volume14
Nummer van het tijdschrift3-4
DOI's
StatusPublished - nov-2013

Citeer dit