The lactose transport protein is a cooperative dimer with two sugar translocation pathways

L.M. Veenhoff, E.H M L Heuberger, B. Poolman

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

54 Citaten (Scopus)
198 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)3056 - 3062
Aantal pagina's7
TijdschriftEMBO Journal
Volume20
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusPublished - 2001

Citeer dit