The Legal Framework for Artificial Energy Islands in the Northern Seas

C.T. Nieuwenhout*, Malin Andreasson

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
TijdschriftThe International Journal of Marine and Coastal Law
StatusAccepted/In press - 2023

Citeer dit