De aansprakelijkheid voor ongeschikte medische hulpzaken: Een rechtsvergelijkende en rechtseconomische analyse van de aansprakelijkheid van de hulpverlener jegens de patiënt

Janke Tineke Hiemstra

Onderzoeksoutput

2055 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het gebruik van medische hulpmiddelen bij de behandeling van patiënten levert een onmiskenbare bijdrage aan de vooruitgang van de gezondheidszorg. Met dit gebruik kunnen echter ernstige risico’s gepaard gaan. Vanwege het hoge ontwikkelingstempo en de complexe aard van medische hulpmiddelen, kunnen deze risico’s door een hulpverlener niet altijd worden voorzien. De vraag is of de schade die door een ongeschikte medische hulpzaak wordt veroorzaakt desalniettemin voor zijn rekening dient te komen. Deze vraag wordt gerechtvaardigd door het bestaan van artikel 6:77 Burgerlijk Wetboek. Krachtens dit artikel behoort de schade die het gevolg is van het gebruik van een ongeschikte hulpzaak bij de uitvoering van een verbintenis in beginsel tot de risicosfeer van de schuldenaar, tenzij toerekening aan de schuldenaar onredelijk zou zijn. Hoewel dit artikel buiten de medische context op consequente wijze wordt toegepast en van onredelijkheid van toerekening zelden sprake is, bestaat sinds de introductie van het ontwerp van het huidige Burgerlijk Wetboek discussie in de literatuur en onenigheid in de rechtspraak over de vraag of toerekening van een tekortkoming ontstaan door het gebruik van een hulpzaak aan de hulpverlener onredelijk is. Dit leidt tot rechtsonzekerheid en onevenwichtigheid in de bescherming van patiënten die schade hebben geleden door een ongeschikte medische hulpzaak. In dit proefschrift is met behulp van rechtsvergelijking met Duits, Frans en Engels recht en een rechtseconomische analyse vastgesteld dat het risico dat voortvloeit uit het gebruik van een ongeschikte medische hulpzaak in beginsel voor rekening van de hulpverlener dient te komen.
Vertaalde titel van de bijdrageThe liability for defective medical devices
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Verheij, Albert, Supervisor
  • Visscher, L.T., Supervisor, Externe Persoon
  • Wissink, Mark, Beoordelingscommissie
  • Tjong Tjin Tai, T.F.E., Beoordelingscommissie, Externe Persoon
  • Hartlief, Ton, Beoordelingscommissie, Externe Persoon
Datum van toekenning4-okt-2018
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-13-15105-3
Elektronische ISBN's978-90-13-15118-3
StatusPublished - 2018

Citeer dit