The Lugano Classification Criteria in Primary Mediastinal B-cell Lymphoma

Hugo J. A. Adams*, Thomas C. Kwee

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)869-870
Aantal pagina's2
TijdschriftInternational Journal of Radiation Oncology Biology Physics
Volume97
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 15-mrt-2017

Citeer dit