The market for privacy: Understanding how consumers trade off privacy practices

Felix Eggers*, Frank T. Beke, Pieter C. Verhoef, Jaap E. Wieringa

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

248 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
TijdschriftJournal of Interactive Marketing
StatusAccepted/In press - nov.-2022

Citeer dit