The Multiple Facets of Corporate Purpose: An Analytical Typology

Marya Besharov*, Björn Mitzinneck

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
237 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Multiple Facets of Corporate Purpose: An Analytical Typology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Computer Science

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance