The Paf1 complex transcriptionally regulates the mitochondrial-anchored protein Atg32 leading to activation of mitophagy

Liangde Zheng, Wen-Jie Shu, Yu-Min Li, Muriel Mari, Chaojun Yan, Dehe Wang, Zhao-Hong Yin, Wei Jiang, Yu Zhou, Koji Okamoto, Fulvio Reggiori, Daniel J Klionsky, Zhiyin Song, Hai-Ning Du*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Zoekresultaten