The perks of a quality system in academia

Maria Arroyo Araujo*, Martien Kas

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer 100001
Aantal pagina's3
TijdschriftNeuroscience Applied
Volume1
DOI's
StatusPublished - 21-jan-2022

Citeer dit