The permeability of plated ferrite films

PJ van der Zaag, P Lubitz, Y Kitamoto, M Abe

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)3436-3438
Aantal pagina's3
TijdschriftIEEE Transactions on Magnetics
Volume35
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 1999
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit