The potential impact of COVID-19 pandemic on the immunization performance in Indonesia

Auliya A. Suwantika*, Cornelis Boersma, Maarten J. Postma

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
51 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)687-690
Aantal pagina's4
TijdschriftExpert review of vaccines
Volume19
Nummer van het tijdschrift8
Vroegere onlinedatum6-aug.-2020
DOI's
StatusPublished - aug.-2020

Citeer dit