The power of longitudinal population-based studies for investigating the etiology of chronic widespread pain

E. M. Kingma*, J. G. M. Rosmalen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
45 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2305-2306
Aantal pagina's2
TijdschriftPain
Volume153
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusPublished - dec.-2012

Citeer dit