The Presence and Spatial Distribution Of International Knowledge Workers and Students in the Netherlands

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
57 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)499-502
Aantal pagina's4
TijdschriftTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
Volume106
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - sep.-2015

Citeer dit