The products of the durable Tm-2(2) and the broken Tm-2 resistance genes from tomato differ in four amino acids

F.C Lanfermeijer, Jan Warmink, J. Hille

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

47 Citaten (Scopus)
313 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2925 - 2933
Aantal pagina's9
TijdschriftJournal of Experimental Botany
Volume56
Nummer van het tijdschrift421
DOI's
StatusPublished - 2005

Citeer dit