The psychology of online activism and social movements: Relations between online and offline collective action

Hedy Greijdanus*, Carlos A de Matos Fernandes, Felicity Turner-Zwinkels, Ali Honari, Carla A Roos, Hannes Rosenbusch, Tom Postmes

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
247 Downloads (Pure)

Zoekresultaten