The pulmonary vasculature: Achilles heel of the Fontan circulation

Floris-Jan S. Ridderbos*, Tjark Ebels, Rolf M. F. Berger

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
58 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1922-1923
Aantal pagina's2
TijdschriftHeart
Volume105
Nummer van het tijdschrift24
DOI's
StatusPublished - dec-2019

Citeer dit