The quest for optimal positive end-expiratory pressure continues

Dick Markhorst, Martin Kneyber, Marc van Heerde

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
151 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer408
Aantal pagina's2
TijdschriftCritical care (London, England)
Volume12
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2008

Citeer dit