The Rainbow Scale: A Simple, Validated Online Method to Score the Outcome of Aesthetic Treatments

Joris A. van Dongen*, Ben M. Eyck, Berend van der Lei, Hieronymus P. Stevens

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)NP128-NP130
Aantal pagina's3
TijdschriftAesthetic Surgery Journal
Volume36
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - mrt-2016

Citeer dit