The refined Hurley classification: the inter-rater and intrarater reliability and face validity

L. M. Prens*, A. Rondags, R. J. Volkering, I. C. Janse, K. Politiek, Y. S. Zuidema, I. Turcan, J. van Hasselt, H. H. van der Zee, B. Horvath

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

72 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1335-1337
Aantal pagina's2
TijdschriftBRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY
Volume181
Nummer van het tijdschrift6
Vroegere onlinedatum29-aug-2019
DOI's
StatusPublished - dec-2019

Citeer dit