The Refined Hurley Patient Questionnaire: An Accurate Self-assessment Instrument for Deriving the Correct Refined Hurley Stage in Hidradenitis Suppurativa

Angelique Rondags*, Rob J. Volkering, Iana Turcan, Yolinde S. Zuidema, Ineke C. Janse, Barbara Horvath

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
91 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)703-704
Aantal pagina's2
TijdschriftActa dermato-venereologica
Volume99
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusPublished - jun-2019

Citeer dit