The regional business climate in the Netherlands. Spatial variations in entrepreneurship, labour productivity, infrastructure and knowledge

Piet H. Pellenbarg*, Paul J. M. Van Steen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)696 - 705
Aantal pagina's10
TijdschriftTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
Volume98
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 2007

Citeer dit