The relationality of religion and science: Toward a new discourse-analytical framework

Laura Jean Vollmer

  Onderzoeksoutput

  744 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In deze studie wordt niet gevraagd wat de relatie tussen religie en wetenschap is maar wordt onderzocht hoe relaties ‘religie’ en ‘wetenschap’ bepalen. Historisch onderzoek naar de interactie van deze twee concepten maakt duidelijk dat aannames over hun onderlinge relatie de definities van deze begrippen in de loop der tijd hebben veranderd. Dit weerlegt de gangbare gedachte dat de relatie tussen religie en wetenschap gebaseerd is op ons begrip van ‘religie’ en ‘wetenschap.’ Het is eerder zo dat het idee van relatie de definitie van onze termen bepaalt en transformeert. Het idee dat religie en wetenschap elkaar uitsluiten heeft geleid tot de tweedeling bovennatuurlijk versus natuurlijk, die de boventoon voert in veel definities van religie en wetenschap. De reductionistische aanname dat met wetenschap de wereld verklaard kan worden heeft ertoe geleid dat van religie een strikt wetenschappelijk studieobject werd gemaakt. Argumenten tegen de gangbare dichotomisering hebben ertoe geleid dat religie en wetenschap geconceptualiseerd worden als complementair. Dit heeft geresulteerd in begrippen als wetenschappelijke religies en religieuze wetenschappen. Nieuwe ideeën omtrent relaties leiden tot nieuwe definities, nieuwe tradities en nieuwe sociale artefacten. Deze vragen om een nieuw analyseparadigma dat dit brede spectrum van betekenissen van ‘religie’ en ‘wetenschap’ kan verklaren. In deze studie wordt betoogd dat zowel bij de bestudering van religie als in de wetenschapsbeoefening in het algemeen ‘relationaliteitsanalyse,’ waarin de relaties zelf het primaire analyseobject zijn, toegevoegde waarde kan hebben. Zo kan onduidelijkheid omtrent kernbegrippen overwonnen worden en de aandacht worden verlegd van wat de betekenis van een term is naar het hoe van een term in een discoursanalytisch kader.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • von Stuckrad, Kocku, Supervisor
  • Jedan, Christoph, Co-supervisor
  Datum van toekenning8-jun-2017
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit