The reproducibility of ultrasonic enamel thickness measurements: an in vitro study

Charlotte Jensen-Louwerse, M. Kjaeldgaard, Marie Huysmans

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

41 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)83-89
Aantal pagina's7
TijdschriftJOURNAL OF DENTISTRY
Volume32
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan-2004

Citeer dit