The Resilience of Recently Graduated and Unemployed Dutch Academics in Coping with the Economic Crisis

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
169 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)45-56
Aantal pagina's12
TijdschriftJournal of Social Science Education
Volume13
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2014

Citeer dit