The Revised Third Cambridge Catalogue at 60: To Jet or Not to Jet …

Peter Barthel*, Paolo Padovani

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

18 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer3
Aantal pagina's5
TijdschriftGalaxies
Volume12
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - feb.-2024

Citeer dit