The Right Connections: How do Social Networks Lubricate the Machinery of Natural Resource Governance?

Beatrice Crona*, Klaus Hubacek

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

35 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer18
Aantal pagina's5
TijdschriftEcology and Society
Volume15
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit