The rise of robots and the fall of routine jobs

Gaaitzen J. de Vries*, Elisabetta Gentile, Sebastien Miroudot, Konstantin M. Wacker

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
160 Downloads (Pure)

Zoekresultaten