The Role of Group Dynamics in Scientific Inconsistencies: A Case Study of a Research Consortium

Judith G. M. Rosmalen*, Albertine J. Oldehinkel

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
232 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer1001143
Aantal pagina's5
TijdschriftPLOS MEDICINE
Volume8
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusPublished - 13-dec-2011

Citeer dit