The role of interfaces in photovoltaic devices

P.F.van Hutten, G Hadziioannou*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)129 - 139
Aantal pagina's11
TijdschriftMonatshefte fr Chemie
Volume132
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2001

Citeer dit