The role of preadaptation, propagule pressure and competition in the colonization of new habitats

Adriana Alzate*, Renske E. Onstein, Rampal S. Etienne, Dries Bonte

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
50 Downloads (Pure)

Zoekresultaten