The role of source reliability in belief polarisation

Leah Henderson*, Alexander Gebharter

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
TijdschriftSynthese
Vroegere onlinedatum13-jun-2021
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 13-jun-2021

Citeer dit