THE SIMULATED DYNAMICS OF THE INSULIN MONOMER AND THEIR RELATIONSHIP TO THE MOLECULES STRUCTURE

P KRUGER*, W STRASSBURGER, A WOLLMER, WF VANGUNSTEREN, GG DODSON

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  42 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)449-459
  Aantal pagina's11
  TijdschriftEuropean biophysics journal with biophysics letters
  Volume14
  Nummer van het tijdschrift8
  StatusPublished - 1987

  Citeer dit