The smallest resonance energy transfer acceptor for tryptophan

J. Broos, Hendri H. Pas, G.T. Robillard

  OnderzoeksoutputAcademic

  10 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)2088
  Aantal pagina's1
  TijdschriftBiophysical Journal
  Volume82
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 2002

  Citeer dit