The social shaping of the early business schools in The Netherlands: Professions and the power of abstraction

P. van Baalen, L. Karsten

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)153 - 173
TijdschriftJournal of Management History
Volume16
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2010

Citeer dit