The social withdrawal and social anxiety feedback loop and the role of peer victimization and acceptance in the pathways

Stefania A Barzeva*, Jennifer S Richards, Wim H J Meeus, Albertine J Oldehinkel

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
85 Downloads (Pure)

Zoekresultaten