The societal costs and quality of life of patients suffering from bipolar disorder in the Netherlands

L. Hakkaart-van Roijen, M.B. Hoeijenbos, E.J. Regeer, M. Ten Have, W.A. Nolen, C.P.W.M. Veraart, F.F.H. Rutten

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

58 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)383 - 392
Aantal pagina's10
TijdschriftActa Psychiatrica Scandinavica
Volume110
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 2004

Citeer dit